Máy nén điều hòa có lưu lượng thay đổi có sdng mt van điu khin được để thay đổi lưu lượng ca máy nén để phù hp vi nhu cu ca hthng A/C. Đầu ra ca mt máy nén điều hòa có lưu lượng thay đổi được xác định bi góc nghiên ca đĩa chéo vi trc dn động. Góc này xác định chiu dài hành trình piston, do đó hành trình piston ln hơn khi nghiên nhiu. Ngn hơn khi nghiên ít.

Máy nén điều hòa có lưu lượng thay đổi hoạt động thế nào?

Máy nén này có thể điu khin góc nghiên đĩa chéo bng cách sdng lò xo và mt cn đẩy để di chuyn theo chiu dc trc, bng cách thay đổi áp lc bên trong máy nén. Áp lc trong bung máy nén được thay đổi bng cách sdng mt van điu khin tích hp, nm phía sau máy nén. Van điu khin có thlà mt van hoàn toàn cơ khí (điu khin ni) hoc mt van đin từ đin điu khin bi PCM (điu khin ngoài).


Khi áp su
t bung máy nén tăng lên, áp lc tác dng lên mt dưới ca piston có xu hướng gim độ nghiên ca đĩa chéo. Điu này rút ngn hành trình piston, gim lưu lượng môi cht.
Khi áp l
c bung máy nén gim, áp lc tác dng lên mt dưới ca piston gim, cho phép mt lò xo đẩy cn dn điu chnh đầu xi-lanh, tăng góc nghiên đĩa chéo và kéo dài hành trình piston

Máy nén điều hòa vi van điu khin cơ khí có áp sut màng nhy cm theo dõi phía áp sut thp trong hthng A/C. Khi nhit độ cabin tăng, khí bay hơi, làm tăng áp lc bên thp. Áp sut này tác dng lên màng chn, đóng cng thông hơi bên áp sut thp và đồng thi mphía áp sut cao. Điu này làm gim áp lc trong máy nén, tăng góc nghiên đĩa chéo, tăng hành trình piston, tăng lưu lượng môi cht.Cấu tạo và hoạt động của máy nén điều hòa có lưu lượng thay đổi - Trường Dạy Nghề EAC

Khi nhit độ bay hơi gim, thì áp lc bên thp. Điu này làm cho màng ngăn mrng, đóng cng thông hơi bên thp và đồng thi mphía cao. Cho phép áp lc tphía cao vào khoang máy nén tác dng lên đĩa chéo làm gim hành trình piston và gim lưu lượng môi cht thông qua hthng A/C.

Cấu tạo và hoạt động của máy nén điều hòa có lưu lượng thay đổi - Trường Dạy Nghề EAC

Mt shthng A/C hin nay đã thay thế các van điu khin kiu màng vi mt van điu khin đin từ đin. Cùng vi cm biến nhit độ và áp sut ca hthng A/C, PCM có thể điu khin các van đin từ để điu chnh máy nén và điu khin nhit độ bay hơi, hơn là sdng nhit độ bay hơi để điu khin.


Môi ch
t làm lnh cũng được sdng để vn chuyn du bôi trơn để bôi trơn máy nén, công sut máy nén ti thiu không phi bng không, nếu không có dòng chy ca cht làm lnh slàm cho máy nén hư hng.


Máy nén điều hòa có l
ưu lượng thay đổi làm gim đáng kchu kON/OFF ca ly hp máy nén. Li ích ca vic gim chu kON/OFF ca ly hp máy nén bao gm:
Tiếng động khi ly hp đóng ngt xy ra.
Tăng hiu qunhiên liu thông qua vic gim biến động ti ca hthng A/C.
Gim mài mòn ca máy nén.

Để nâng cao kỹ năng thực hành tham khảo khóa học điện, điều hòa chuyên sâu tại Trung tâm đào tạo EAC