Trong bài viết này, Trung tâm đào tạo EAC sẽ làm rõ về mạch cấp nguồn cho hộp điều khiển ecu trên ô tô, để nâng cao kỹ năng thực hành các bạn tham khảo khóa Học nghề điện ô tô

Hệ thống điều khiển ECU có thphân chia thành các nhóm sau:
Mch cp ngun và mát.
Mch tín hiu đầu vào (công tc, tín hiu cm biến, dliu).
Mch tín hiu đầu ra (tín hiu và dliu được điu khin)

Mch cp ngun và mát

Hp điu khin đòi hi vic cp ngun và mát hoc cp áp đến các mch đin ca chúng phi đảm bo yêu cu. Hp điu khin có thhot động trong dãy đin áp sp xt8V đến 15V. Thông thường, ngun được cp đến hp gm các dng: ngun sau công tc, ngun cho “accessory” hoc ngun dương trc tiếp hoc skết hp ca c3 dng trên.
Mát thì
được ni cho tt ccác hp điu khin, đối vi mt shp điu khin điu khin nhiu chc năng phc hp hoc có nhiu cơ cu chp hành scó mt chui mch ni mát khác nhau.

Mch cp ngun

Có nhiu kiu mch ngun được ni đến hp điu khin. Mt smch ngun cung cp ngun cho các hp điu khin trong khi các mch khác thì ngun thp điu khin sẽ được cp đến các thiết bị đin. Các kiu mch cp ngun bao gm:
Ngu
n cho hp điu khin:
Ngun dương c quy (VBATT).
Ngun cho “accessory” (VPWR/ có đin khi công tc máy Run hoc ACC)
Ngun sau công tc máy (IGNITION/VPWR/ có đin khi công tc máy Run hoc
ACC).
Tín hiu khi động (START)

mạch cấp nguồn

Ngun cp ra ngoài:
Đin áp ra (c quy) (VPWR / POWER).
Đin áp ra (đin áp phthuc vào hp điu khin) (SENSOR PWR).
Đin áp không đổi (VREF)

Mạch cấp nguồn cho hộp điều khiển trên ô tô - Trường Dạy Nghề EAC

Mch cp mát
Có nhiu mch cp mát được ni cho các hp điu khin. Mt smch mát cp mát cho hp điu khin trong khi có mt smch cp mát cho hp điu khin khác, cho cm biến, công tc và các bchp hành. Các kiu mch cp mát bao gm:
Mát c
a hp:
Mát ngun (PWRGND).
Mát (GND)
Mát vi xlý (LOGIC GND)

Mạch cấp nguồn cho hộp điều khiển trên ô tô

Mát cp cho các thiết bbên ngoài:
Mát tham kho (Tín hiu trv(SIGRTN).
Mát cm biến (SENSOR GND)

Mạch cấp nguồn cho hộp điều khiển trên ô tô - Trường Dạy Nghề EAC