EAC rất vinh dự được tiếp tục đồng hành cùng Ahcom Top 1 – cuộc thi thực hành cố vấn dịch vụ và kỹ thuật viên ô tô của Ahcom Group lần 6.
AHCOM Top 1 năm 2023 của AHCOM GROUP: Thi thực hành cố vấn dịch vụ và kỹ thuật viên ô tô - EAC
AHCOM Top 1 năm 2023 của AHCOM GROUP: Thi thực hành cố vấn dịch vụ và kỹ thuật viên ô tô - EAC
AHCOM Top 1 năm 2023 của AHCOM GROUP: Thi thực hành cố vấn dịch vụ và kỹ thuật viên ô tô - EAC
AHCOM Top 1 năm 2023 của AHCOM GROUP: Thi thực hành cố vấn dịch vụ và kỹ thuật viên ô tô - EAC AHCOM Top 1 năm 2023 của AHCOM GROUP: Thi thực hành cố vấn dịch vụ và kỹ thuật viên ô tô - EAC AHCOM Top 1 năm 2023 của AHCOM GROUP: Thi thực hành cố vấn dịch vụ và kỹ thuật viên ô tô - EAC