Bảng mã lỗi hệ thống thống phanh ABS Anh- Việt. Trong quá trình sửa chữa hệ thống điều khiển ABS đời mới, việc sử dụng máy chẩn đoán để kiểm tra ra các mã lỗi là cần thiết. Nhưng các máy chẩn đoán chủ yếu là tiếng anh, gây khó cho người thợ sửa chữa. Trong bài viết này trung tâm đào tạo sửa chữa ô tô EAC cung cấp cho các bạn bảng mã lỗi (DTC) Anh – việt của hệ thống điều khiển chống bố cứng bánh xe ABS

Xem thêm: Tài liệu phanh ABS

Mã DTCHạng Mục Phát HiệnDTC CodeDetection Item
C0200/31*1Tín hiệu cảm biến tốc độ trước phảiC0200/31*1Right Front Wheel Speed Sensor Signal
C0205/32*1Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe trước tráiC0205/32*1Left Front Wheel Speed Sensor Signal
C0210/33*1Tín hiệu cảm biến tốc độ sau phảiC0210/33*1Right Rear Wheel Speed Sensor Signal
C0215/34*1Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe sau tráiC0215/34*1Left Rear Wheel Speed Sensor Signal
C0226/21Mạch van điện từ SFRC0226/21SFR Solenoid Circuit
C0236/22Mạch van điện từ SFLC0236/22SFL Solenoid Circuit
C0246/23Mạch van điện từ SRRC0246/23SRR Solenoid Circuit
C0256/24Mạch van điện từ SRLC0256/24SRL Solenoid Circuit
C0273/13Hở hoặc ngắn mạch trong mạch rơle môtơ ABSC0273/13Open or Short Circuit in ABS Motor Relay Circuit
C0274/14Ngắn mạch B+ trong Mạch Rơle Môtơ ABSC0274/14Short to B+ in ABS Motor Relay Circuit
C0278/11Hở hoặc ngắn mạch trong mạch rơle van điện từ ABSC0278/11Open or Short Circuit in ABS Solenoid Relay Circuit
C0279/12Ngắn mạch với B+ trong Mạch Rơle Van điện từ ABSC0279/12Short to B+ in ABS Solenoid Relay Circuit
C1235/35Có Vật Thể Lạ Dính vào Đỉnh của Cảm biến tốc độ trước phảiC1235/35Foreign Object is Attached on Tip of Front Speed Sensor RH
C1236/36Có Vật Thể Lạ Dính vào Đỉnh của Cảm biến tốc độ trước tráiC1236/36Foreign Object is Attached on Tip of Front Speed Sensor LH
C1238/38Có Vật Thể Lạ Dính vào Đỉnh của Cảm biến tốc độ sau phảiC1238/38Foreign Object is Attached on Tip of Rear Speed Sensor RH
C1239/39Có Vật Thể Lạ Dính vào Đỉnh của Cảm biến tốc độ sau tráiC1239/39Foreign Object is Attached on Tip of Rear Speed Sensor LH
C1241/41Điện Aùp Dương Ắcquy ThấpC1241/41Low Battery Positive Voltage
C1249/49Hở mạch trong mạch công tắc đèn phanhC1249/49Open in Stop Light Switch Circuit
C1251/51*1Hở mạch trong mạch môtơ bơm.C1251/51*1Open in Pump Motor Circuit
U0073/94Đường truyền liên lạc của mođun điều khiển tắtU0073/94Control Module Communication Bus OFF
C1271/71Tín hiệu ra của cảm biến tốc độ trước phải thấp (DTC chế độ kiểm tra)C1271/71Low Output Signal of Front Speed Sensor RH (Test Mode DTC)
C1272/72Tín hiệu ra của cảm biến tốc độ trước trái thấp (DTC chế độ kiểm tra)C1272/72Low Output Signal of Front Speed Sensor LH (Test Mode DTC)
C1273/73Tín hiệu ra của cảm biến tốc độ sau phải thấp (DTC chế độ kiểm tra)C1273/73Low Output Signal of Rear Speed Sensor RH (Test Mode DTC)
C1274/74Tín hiệu ra của cảm biến tốc độ sau trái thấp (DTC chế độ kiểm tra)C1274/74Low Output Signal of Rear Speed Sensor LH (Test Mode DTC)
C1275/75Thay đổi bất thường trong tín hiệu ra của cảm biến tốc độ trước phải (Chế độ thử mã DTC)C1275/75Abnormal Change in Output Signal of Front Speed Sensor RH (Test Mode DTC)
C1276/76Thay đổi bất thường trong tín hiệu ra của cảm biến tốc độ trước trái (Chế độ thử mã DTC)C1276/76Abnormal Change in Output Signal of Front Speed Sensor LH (Test Mode DTC)
C1277/77Thay đổi bất thường trong tín hiệu ra của cảm biến tốc độ sau phải (Chế độ thử DTC)C1277/77Abnormal Change in Output Signal of Rear Speed Sensor RH (Test Mode DTC)
C1278/78Thay đổi bất thường trong tín hiệu ra của cảm biến tốc độ sau trái (Chế độ thử DTC)C1278/78Abnormal Change in Output Signal of Rear Speed Sensor LH (Test Mode DTC)
Đào tạo nâng cao tay nghề kỹ thuật viên

Đào tạo nâng cao tay nghề kỹ thuật viên