Hoạt động tham quan có ý nghĩa lớn đối với các sinh viên muốn trải nghiệm thực tế ngành công nghệ ô tô trước khi ra trường. Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Trường Dạy Nghề EAC vinh dự được đón tiếp thầy và sinh viên khoa công nghệ ô tô của Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải.

EAC đón tiếp thầy và sinh viên khoa công nghệ ô tô trường Đại học Giao Thông Vận Tải - EAC

sinh-vien-khoa-cong-nghe-o-to-dai-hoc-giao-thong-van-tai-anh-1

EAC đón tiếp thầy và sinh viên khoa công nghệ ô tô trường Đại học Giao Thông Vận Tải - EAC

sinh-vien-khoa-cong-nghe-o-to-dai-hoc-giao-thong-van-tai-anh-2

EAC đón tiếp thầy và sinh viên khoa công nghệ ô tô trường Đại học Giao Thông Vận Tải - EAC

sinh-vien-khoa-cong-nghe-o-to-dai-hoc-giao-thong-van-tai-anh-3

EAC đón tiếp thầy và sinh viên khoa công nghệ ô tô trường Đại học Giao Thông Vận Tải - EAC

sinh-vien-khoa-cong-nghe-o-to-dai-hoc-giao-thong-van-tai-anh-4

EAC đón tiếp thầy và sinh viên khoa công nghệ ô tô trường Đại học Giao Thông Vận Tải - EAC

sinh-vien-khoa-cong-nghe-o-to-dai-hoc-giao-thong-van-tai-anh-5

EAC đón tiếp thầy và sinh viên khoa công nghệ ô tô trường Đại học Giao Thông Vận Tải - EAC

sinh-vien-khoa-cong-nghe-o-to-dai-hoc-giao-thong-van-tai-anh-6

EAC đón tiếp thầy và sinh viên khoa công nghệ ô tô trường Đại học Giao Thông Vận Tải - EAC

sinh-vien-khoa-cong-nghe-o-to-dai-hoc-giao-thong-van-tai-anh-7

EAC đón tiếp thầy và sinh viên khoa công nghệ ô tô trường Đại học Giao Thông Vận Tải - EAC

sinh-vien-khoa-cong-nghe-o-to-dai-hoc-giao-thong-van-tai-anh-8

EAC đón tiếp thầy và sinh viên khoa công nghệ ô tô trường Đại học Giao Thông Vận Tải - EAC

sinh-vien-khoa-cong-nghe-o-to-dai-hoc-giao-thong-van-tai-anh-9

EAC đón tiếp thầy và sinh viên khoa công nghệ ô tô trường Đại học Giao Thông Vận Tải - EAC

sinh-vien-khoa-cong-nghe-o-to-dai-hoc-giao-thong-van-tai-anh-10

EAC đón tiếp thầy và sinh viên khoa công nghệ ô tô trường Đại học Giao Thông Vận Tải - EAC

sinh-vien-khoa-cong-nghe-o-to-dai-hoc-giao-thong-van-tai-anh-11

EAC đón tiếp thầy và sinh viên khoa công nghệ ô tô trường Đại học Giao Thông Vận Tải - EAC

sinh-vien-khoa-cong-nghe-o-to-dai-hoc-giao-thong-van-tai-anh-12

EAC đón tiếp thầy và sinh viên khoa công nghệ ô tô trường Đại học Giao Thông Vận Tải - EAC

sinh-vien-khoa-cong-nghe-o-to-dai-hoc-giao-thong-van-tai-anh-13