Cao Thị Mến là học viên suất sắc trong khóa đào tạo thi tay nghề tại EAC. Mến hiện đang làm vị trí cố vấn dịch vụ tại Mitsubishi Việt Hồng.

Cao Thị Mến nữ học viên đào tạo thi tay nghề - Trường Dạy Nghề EAC Cao Thị Mến nữ học viên đào tạo thi tay nghề - Trường Dạy Nghề EAC Cao Thị Mến nữ học viên đào tạo thi tay nghề - Trường Dạy Nghề EAC Cao Thị Mến nữ học viên đào tạo thi tay nghề - Trường Dạy Nghề EAC Cao Thị Mến nữ học viên đào tạo thi tay nghề - Trường Dạy Nghề EAC Cao Thị Mến nữ học viên đào tạo thi tay nghề - Trường Dạy Nghề EAC Cao Thị Mến nữ học viên đào tạo thi tay nghề - Trường Dạy Nghề EAC Cao Thị Mến nữ học viên đào tạo thi tay nghề - Trường Dạy Nghề EAC