Bài học cho bạn 3 trạng thái của đồng hồ ga và cách xử lý
1- khi hệ thống là bình thường
Nếu hệ thống làm việc bình thường, thì giá trị áp suất đồng hồ được chỉ ra như sau.
Phía áp suất thấp
0.15 đến 0.25 MPa (1.5 đến 2.5 kgf/cm²)
Phía áp suất cao
1.37 đến 1.57 MPa (14 đến 16 kgf/cm²)

2- Khi hệ thống thiếu môi chất ga điều hòa
3- Khi hệ thống thừa môi chất ga điều hòa