Trong quá trình sửa chữa hệ thống điều khiển động cơ đời mới, việc sử dụng máy chẩn đoán để kiểm tra ra các mã lỗi là cần thiết. Nhưng các máy chẩn đoán chủ yếu là tiếng anh, gây khó cho người thợ sửa chữa. Trong bài viết này Trung tâm đào tạo ô tô EAC cung cấp cho các bạn bảng mã lỗi (DTC) anh việt của hệ thống điều khiển động cơ

DTC Code Detection Item Mã DTC Hạng Mục Phát Hiện
P0010 Camshaft Position “A” Actuator Circuit (Bank 1) P0010 Mạch Bộ Chấp Hành Vị Trí Trục Cam “A” (Thân Máy 1)
P0011 Camshaft Position “A” – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) P0011 Vị trí trục cam “A” – Thời điểm phối khí quá sớm hay tính năng của hệ thống (Thân máy 1)
P0012 Camshaft Position “A” – Timing Over-Retarded (Bank 1) P0012 Vị Trí Trục Cam “A” – Thời Điểm Phối Khí Quá Muộn (Thân Máy 1)
P0016 Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A) P0016 Tương Quan Vị Trí Trục Cam Trục Khuỷu (Thân Máy 1 Cảm Biến A)
P0031 Oxygen Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) P0031 Mạch điện điều khiển bộ sấy của cảm biến ôxy Thấp (Thân máy 1, cảm biến 1)
P0032 Oxygen Sensor Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1) P0032 Mạch điện điều khiển bộ sấy của cảm biến ôxy Cao (Thân máy 1, cảm biến 1)
P0037 Oxygen Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) P0037 Mạch Điện Điều Khiển Bộ Sấy Của Cảm Biến Oâxy Thấp (Thân Máy 1, Cảm Biến 2)
P0038 Oxygen Sensor Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) P0038 Mạch Điện Điều Khiển Bộ Sấy Của Cảm Biến Oâxy Cao (Thân Máy 1, Cảm Biến 2)
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit P0100 Mạch Lưu lượng hay Khối lượng Khí nạp
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input P0102 Mạch Lưu Lượng hay Khối lượng Khí nạp – Tín hiệu vào Thấp
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input P0103 Mạch Lưu Lượng hay Khối lượng Khí nạp – Tín hiệu vào Cao
P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction P0110 Hỏng Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Nạp
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input P0112 Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Nạp Tín Hiệu Vào Thấp
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input P0113 Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Nạp Tín Hiệu Vào Cao
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction P0115 Hỏng Mạch Nhiệt Độ Nước Làm Mát Động Cơ
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range / Performance Problem P0116 Mạch Nhiệt Độ Nước Làm Mát Động Cơ Phạm Vi/ Hỏng Tính Năng
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input P0117 Mạch Nhiệt Độ Nước Làm Mát Động Cơ – Tín Hiệu Vào Thấp
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input P0118 Mạch Nhiệt Độ Nước Làm Mát Động Cơ – Tín Hiệu Vào Cao
P0120 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “A” Circuit Malfunction P0120 Hỏng Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp Ga / Công Tắc “A”
P0121 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “A” Circuit Range / Performance Problem P0121 Hỏng Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp Ga / Công Tắc “A” Tính Năng / Phạm Vi
P0122 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “A” Circuit Low Input P0122 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc “A” – Tín Hiệu Thấp
P0123 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “A” Circuit High Input P0123 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc “A” – Tín Hiệu Cao
P0134 Oxygen Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) P0134 Phát hiện thấy mạch cảm biến ôxy không hoạt động (Thân máy 1, cảm biến 1)
P0136 Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) P0136 Hỏng Mạch Cảm Biến Oâxy ( Thân Máy 1 Cảm Biến 2)
P0220 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “B” Circuit P0220 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc “B”
P0222 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “B” Circuit Low Input P0222 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc “B” – Tín Hiệu Thấp
P0223 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “B” Circuit High Input P0223 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc “B” – Tín Hiệu Cao
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor) P0327 Mạch Cảm biến tiếng gõ 1 Đầu vào thấp (Thân máy 1 hay cảm biến đơn)
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor) P0328 Mạch Cảm biến tiếng gõ 1 Đầu vào cao (Thân máy 1 hay cảm biến đơn)
P0335 Crankshaft Position Sensor “A” Circuit P0335 Mạch Cảm Biến Vị Trí Trục Khuỷu “A”
P0339 Crankshaft Position Sensor “A” Circuit Intermittent P0339 Mạch Cảm Biến Vị Trí Trục Khuỷu “A” Chập Chờn
P0340 Camshaft Position Sensor “A” Circuit (Bank 1 or Single Sensor) P0340 Mạch “A” cảm biến vị trí trục cam (Thân máy 1 hay Cảm biến đơn)
P0351 Ignition Coil “A” Primary / Secondary Circuit P0351 Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa “A”
P0352 Ignition Coil “B” Primary / Secondary Circuit P0352 Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa “B”
P0353 Ignition Coil “C” Primary / Secondary Circuit P0353 Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa “C”
P0354 Ignition Coil “D” Primary / Secondary Circuit P0354 Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa “D”
P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit P0443 Mạch Van Điều Khiển Lọc Hệ Thống Kiểm Soát Bay Hơi Khí Xả
P0500 Vehicle Speed Sensor “A” P0500 Cảm Biến Tốc Độ Xe “A”
P0504 Brake Switch “A” / “B” Correlation P0504 Tương Quan Công Tắc Phanh “A” / “B”
P0560 System Voltage P0560 Điện Aùp Hệ Thống
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error P0604 Lỗi bộ nhớ Ram điều khiển bên trong
P0606 ECM / PCM Processor P0606 Bộ vi xử lý ECM / PCM
P060A Internal Control Module Monitoring Processor Performance P060A Tính Năng của Bộ Vi Xử Lý Môđun Điều Khiển Bên Trong
P060D Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance P060D Tính Năng của Môđun Điều Khiển Bên Trong Vị Trí Bàn Đạp Ga
P060E Internal Control Module Throttle Position Performance P060E Tính Năng của Môđun Điều Khiển Bên Trong Vị Trí Bướm Ga
P0617 Starter Relay Circuit High P0617 Mạch Rơle Máy Đề Cao
P0657 Actuator Supply Voltage Circuit / Open P0657 Mạch Điện Aùp Nguồn Bộ Chấp Hành / Hở
P0724 Brake Switch “B” Circuit High P0724 Mạch Công Tắc Phanh “B” Cao
P2102 Throttle Actuator Control Motor Circuit Low P2102 Mạch Môtơ Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga – Tín Hiệu Thấp
P2103 Throttle Actuator Control Motor Circuit High P2103 Mạch Môtơ Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga – Tín Hiệu Cao
P2111 Throttle Actuator Control System – Stuck Open P2111 Hệ Thống Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga – Kẹt Mở
P2112 Throttle Actuator Control System – Stuck Closed P2112 Hệ Thống Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga – Kẹt Đóng
P2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range / Performance P2118 Dòng Điện Môtơ Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga – Tính Năng / Phạm Vi
P2119 Throttle Actuator Control Throttle Body Range / Performance P2119 Cổ Họng Gió Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga – Tính Năng / Phạm Vi
P2120 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “D” Circuit P2120 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc “D”
P2121 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “D” Circuit Range / Performance P2121 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc “D” – Tính Năng / Phạm Vi Đo
P2122 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “D” Circuit Low Input P2122 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc “D” – Tín Hiệu Thấp
P2123 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “D” Circuit High Input P2123 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc “D” – Tín Hiệu Cao
P2125 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “E” Circuit P2125 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc “E”
P2127 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “E” Circuit Low Input P2127 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc “E” – Tín Hiệu Thấp
P2128 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “E” Circuit High Input P2128 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc “E” – Tín Hiệu Cao
P2135 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “A” / “B” Voltage Correlation P2135 Mối Liên Hệ Điện Aùp Của Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc A / B
P2138 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “D” / “E” Voltage Correlation P2138 Sự Tương Quan Giữa Điện Aùp Của Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc “D” / “E”
DTC Code Detection Item Mã DTC Hạng Mục Phát Hiện
P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input) P0705 Hư hỏng mạch cảm biến vị trí cần số (Đầu vào PRNDL)
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor “A” Circuit P0710 Mạch cảm biến nhiệt độ dầu hộp số tự động “A”
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor “A” Circuit Low Input P0712 Tín hiệu vào của Cảm biến nhiệt độ dầu hộp số tự động “A” thấp
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor “A” Circuit High Input P0713 Tín hiệu vào của Cảm biến nhiệt độ dầu hộp số tự động “A” cao
P0717 Turbine Speed Sensor Circuit No Signal P0717 Không có tín hiệu mạch cảm biến tốc độ tua bin
P0787 Shift / Timing Solenoid Low (Shift Solenoid Valve ST) P0787 Thời điểm / Chuyển số van điện từ Thấp (Van điện từ chuyển số ST)
P0788 Shift / Timing Solenoid High (Shift Solenoid Valve ST) P0788 Thời điểm / Chuyển số van điện từ Cao (Van điện từ chuyển số ST)
P0973 Shift Solenoid “A” Control Circuit Low (Shift Solenoid Valve S1) P0973 Mạch điện điều khiển van điện từ “A” thấp (Van điện từ chuyển số S1)
P0974 Shift Solenoid “A” Control Circuit High (Shift Solenoid Valve S1) P0974 Mạch điện điều khiển van điện từ “A” cao (Van điện từ chuyển số S1)
P0976 Shift Solenoid “B” Control Circuit Low (Shift Solenoid Valve S2) P0976 Mạch điện điều khiển van điện từ “B” thấp (Van điện từ chuyển số S2)
P0977 Shift Solenoid “B” Control Circuit High (Shift Solenoid Valve S2) P0977 Mạch điện điều khiển van điện từ “B” cao (Van điện từ chuyển số S2)
P2716 Pressure Control Solenoid “D” Electrical (Shift Solenoid Valve SLT) P2716 Mạch điện van điện từ điều khiển áp suất “D” (Van điện từ chuyển số SLT)
P2769 Short in Torque Converter Clutch Solenoid Circuit (Shift Solenoid Valve SL) P2769 Ngắn mạch trong mạch van điện từ ly hợp khóa biến mô (van điện từ SL)
P2770 Open in Torque Converter Clutch Solenoid Circuit (Shift Solenoid Valve SL) P2770 Hở mạch trong mạch van điện từ ly hợp khóa biến mô (van điện từ SL)

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chúc các bạn luôn vui khỏe.

Trung Tâm Đào Tạo EAC đào tạo chuyên sâu về sửa chữa ô tô, điện ô tô, hộp số tự động, chăm sóc xe ô tôđiều hòa ô tô, sửa chữa xe máy, xe máy điện, xe đạp điện

Thông tin liên hệ

Website: Học nghề sửa chữa

Youtube: EAC

Fanpage: Trung Tâm Đào Tạo EAC

Hotline: 0862 17 17 16 – 0865 36 36 35